Lô B2, Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Đánh giá tác động môi trường

03/03/2022

Administrator

946

Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng do Envigreen cung cấp với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, chúng tôi đảm bảo mang đến sự hài lòng cho quý khách về chất lượng dịch vụ.

1. Đánh giá tác động môi trường là gì ?

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nêu:

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Như vậy có thể hiểu đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo mọi sự ảnh hưởng đến môi trường từ các các dự án đầu tư. Từ đó, chủ thể thực hiện đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Tại sao cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Tại sao cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường bao gồm nhiều công việc khác nhau. Nhằm xem xem một dự án từ khi xây dựng đến hoạt động có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường. Từ đó đề ra những biện pháp xử lý, đề phòng rủi ro, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, kinh tế xã hội tại đó.

Một dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền mới được xây dựng. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm nhiều thông tin, số liệu thu thập từ việc quan trắc môi trường tại vị trí dự án xây dựng.

Từ báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền sẽ có sự nhìn nhận cụ thể về dự án. Từ đó, đưa ra những đánh giá, và quyết định có nên cho phép xây dựng hay không.

Quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

3.1 Đối tượng phải viết báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo Điều 30, Luật BVMT, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm: (i) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật BVMT; (ii) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật BVMT.

Cụ thể, dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật BVMT là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:

 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.
 • Trong khi đó, dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật BVMT gồm:
 • Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Các đối tượng nêu trên thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Việc đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3.2 Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo Khoản 7 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung thẩm định như sau:

Nội dung thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 • Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Sự phù hợp của phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có);
 • Sự phù hợp về việc nhận dạng, xác định hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường;
 • Sự phù hợp của kết quả đánh giá hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học; nhận dạng đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư;
 • Sự phù hợp của kết quả nhận dạng, dự báo các tác động chính, chất thải phát sinh từ dự án đầu tư đến môi trường; dự báo sự cố môi trường;
 • Sự phù hợp, tính khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của dự án đầu tư;
 • Sự phù hợp của chương trình quản lý và giám sát môi trường; tính đầy đủ, khả thi đối với các cam kết bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư.

Quy trình đánh giá tác động môi trường

3.3 Thời gian phải nội báo cáo đánh giá tác động môi trường

Căn cứ Khoản 6 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

 • Không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;
 • Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này;
 • Trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư về kết quả thẩm định. Thời gian chủ dự án đầu tư chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và thời gian xem xét, ra quyết định phê duyệt quy định tại khoản 9 Điều này không tính vào thời hạn thẩm định;
 • Thời hạn thẩm định quy định tại điểm a và điểm b khoản này có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được tính không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I, không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II theo quy định pháp luật. Ngoài ra, thời hạn thẩm định có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3.4 Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Vì là một hồ sơ môi trường quan trọng đối với các doanh nghiệp, vì vậy theo quy định thì quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ theo các bước như sau:

 • Bước 1: Khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến dự án;
 • Bước 2: Xác định các nguồn có thể gây ô nhiễm như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn. Xác định các loại chất thải có thể phát sinh trước và sau quá trình xây dựng và hoạt động của dự án;
 • Bước 3: Thu thập các mẫu khí thải, chất thải, … đã xác định từ trước đó sau đó đem phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • Bước 4: Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến môi trường, xã hội và con người;
 • Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường;
 • Bước 6: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 • Bước 7: Tiến hành tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;
 • Bước 8: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
 • Bước 9: Nộp lên cơ quan có thẩm quyền và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

3.5 Quy định xử phạt đối với trường hợp không nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường

Căn cứ vào điểm d, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, hình thức xử phạt các đối tượng không lập ĐTM được quy định như sau:

 • Phạt tiền từ 150.000.000đ đến 200.000.000đ đối với dự án nằm trong thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Tài nguyên và Môi trường);
 • Phạt tiền từ 200.000.000đ đến 250.000.000đ đối với dự án nằm trong thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài xử phạt hành chính, chủ đầu tư dự án còn có hình phạt bổ sung như:

 • Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 3 đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm các quy định tại điểm c, Khoản 2,3,4,5 Điều này (Điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP);
 • Đình chỉ hoạt động của cơ sở hoặc hoạt động gây ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm các quy định tại điểm d, Khoản 2,3,4,5 Điều này.

Lưu ý về đánh giá tác động môi trường

4. Những lưu ý về báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chủ dự án là người có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đó. Và là người chịu trách nhiệm về độ xác thực của các thông tin, số liệu nêu trong báo cáo trước pháp luật.

Chủ dự án có thể thuê một đơn vị, tổ chức tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm báo cáo cho mình. Khi đó, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nội dung ghi trong báo cáo, trước chủ dự án và trước pháp luật.

Các nội dung, số liệu, thông tin trong báo cáo phải chính xác, khách quan và trung thực. Đặc biệt là những ý kiến đóng góp từ việc tham vấn Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức, cơ quan và cộng động dân cư tại nơi thực hiện dự án. Nếu có sai phạm, người làm báo cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

5. Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng do Envigreen cung cấp với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, chúng tôi đảm bảo mang đến sự hài lòng cho quý khách về chất lượng dịch vụ.

5.1 Tại sao chọn Envigreen

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên Envigreen vẫn là địa chỉ được ưu tiên lựa chọn hàng đầu hiện nay đối với các doanh nghiệp nhờ những ưu điểm như sau:

 • Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực môi trường
 • Đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao, tư vấn nhiệt tình, thường xuyên cập nhật những thay đổi của Luật.
 • Thủ tục nhanh chóng, đầy đủ và chất lượng.
 • Cam kết đưa doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.
 • Đảm bảo chi phí lập hồ sơ môi trường cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay, mức phí ổn định, không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện.

5.2 Bảng giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bảng giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Envigreen luôn đảm bảo ở mức hợp lý, cạnh tranh trên thị trường, chi phí ổn định và không phát sinh trong quá trình thực hiện vì vậy quý khách hoàn toàn có thể an tâm về dịch vụ do chúng tôi cung cấp. 

Loại hồ sơ

Thẩm quyền cấp / Cơ quan tiếp nhận

Đơn giá

Đánh giá tác động môi trường

Cấp bộ

600 triệu – 5 tỷ

Cấp tỉnh ( Sở tài nguyên môi trường )

250 – 300 triệu

Đánh giá tác động môi trường sơ bộ

100 – 200 triệu

 

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quý khách cần tư vấn về dịch vụ lập báo cáo đánh giá môi trường, hãy liên hệ ngay với Envigreen theo thông tin sau để được tư vấn chi tiết và báo giá về dịch vụ đồng thời nhận những ưu đãi hấp dẫn đến từ Envigreen. 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ENVI GREEN
Trụ sở: 45 Hưng Phước II, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM 
CN Miền Bắc: Toà nhà San Nam, 78 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
CN Miền Trung: Toà nhà VCCI, số 01 Lenin, TP Vinh, Nghệ An
Website: http://envigreen.vn; 
Hotline: 085 639 9630 - 0968 682 785
Email: Envigreen137@gmail.com

Copyright © 2022 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ENVIGREEN. All rights reserved. Design by i-web.vn